فرم استخدام

1- مشخصات فردي
نام خانوادگي : نام : نام پدر : تابعيت : دين:
تاريخ تولد : محل تولد: شماره شناسنامه: محل صدور: شماره ملي:
وضعيت نظام وظيفه : معاف   علت معافيت : انجام داده ام.     از تاريخ: تا تاريخ :
محل خدمت : ساير     توضيحات :
وضعيت تاهل : مجرد متاهل ساير  تعداد فرزند : جنسيت : افراد تحت تکفل :
2- سوابق تحصيلي
مقطع تحصيلي رشته تحصيلي معدل موسسه آموزشي شهرستان سال شروع سال خاتمه
زير ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
کارشناسي
کارشناسي ارشد
موارد ديگر :

توضيحات:

3- آشنايي با زبان هاي خارجي
زبان خارجي خواندن نوشتن مکالمه
  ضعيف متوسط خوب کامل ضعيف متوسط خوب کامل ضعيف متوسط خوب کامل

توضيحات:

4- مهارت کامپيوتر
5- دوره هاي آموزشي يا کارآموزي
نام دوره موسسه آموزشي محل موسسه مدت دوره عنوان گواهينامه تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
6- سوابق کاري (به ترتيب از آخرين شغل
از تاريخ تا تاريخ عنوان شغلي نام موسسه محل موسسه مدت همکاري حقوق و مزايا علت ترک کار شماره تلفن
7- نحوه اطلاع از درخواست همکاري شرکت
آگهي استخدام مورخ روزنامه/نشريه : معرفي    آقاي/خانم :
موسسات کاريابي (نام موسسه) : ساير :
8- شغل مورد درخواست (به ترتيت اولويت
1- 2-
3- 4-
9- مشخصات معرفين
نام و نام خانوادگي سمت نسبت آدرس تلفن
10- وضعيت سکونت

ملکي     اقامت با والدين     استيجاري     ميزان اجاره :     ساير


نشاني:   

تلفن منزل:   تلفن ضروري :
11- وضعيت جسماني
گروه خون :     قدرت بينايي :     قدرت شنوايي :

سابقه بيماري خاص :     سابقه عمل جراحي :

سلامت جسمي         عادت به دخانيات : بله خير     نوع و ميزان مصرف :
توضيح :
12- آيا تاکنون محکوميت کيفري داشته ايد ؟ بله خير     توضيح :

13- نحوه همکاري : تمام وقت پاره وقت حقوق درخواستي : ريال     زمان آمادگي براي شروع کار :  
14- ساير اطلاعات تکميلي موثر در استخدام (در صورت تمايل به اظهار)
اينجانب صحت اطلاعات اين پرسشنامه را تاييد مي کنم و مي پذيرم که در صورت اثبات هر گونه خلاف در اظهارات فوق، شرکت به خدمات اينجانب پايان دهد و حق هيچ گونه اعتراضي نخواهم داشت.   تاريخ :
* لطفا اطلاعات خواسته شده را به طور صحيح و کامل وارد نموده و سپس بر روي کليد ثبت فرم کليک کنيد.
F_2101_A